top of page
Blue Flowers

העסקת עובדים זרים בישראל

הדיווח על עובדים זרים שעובדים בישראל מורכב ולכן מומלץ להכיר היטב את חוקי הביטוח הלאומי, את פסקי הדין ואת ההוראות שפרסם המוסד לביטוח הלאומי.

להלן דוגמאות לייעוץ ולטיפול:

  • ייעוץ בהכנת משכורות למעסיק ישראלי המעסיק בארץ עובדים זרים.

  • ייעוץ בחבות בדמי ביטוח לאומי של עובדים זרים בישראל ומיצוי זכויות לגמלאות בישראל.

bottom of page