top of page
Blue Flowers

מתן אופציות לעובדים ולנותני שירותים

עובדים רבים ונותני שירותים מקבלים אופציות כתמורה לעבודתם וכפופים לחוק הביטוח הלאומי.

בהקשר למימוש האופציות ניתן ייעוץ וייצוג כדלקמן:

  • בחינת נכונות ניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מתמורת אופציות שמקבלים עובדים במהלך העבודה, או לאחר ניתוק יחסי העבודה.

  • חיוב בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות לאחר שהמוסד לביטוח לאומי מקבל ממס הכנסה שומה שכוללת הכנסה מאופציות.

bottom of page