top of page
אורנה צח על רקע כניסה לביטוח לאומי

כששואלים אזרח בישראל, או מעסיק, שאינו מכיר את חוק הביטוח הלאומי, מה הוא חושב על הביטוח לאומי, התשובה הצפויה תהיה: "עוד תשלום למס הכנסה" או "מס הכנסה ב".

הוא לא יודע מדוע הוא משלם לביטוח הלאומי, לא יודע כמה משלם, ומה יוצא לו מהתשלום.

 

התשלומים לביטוח הלאומי כוללים דמי ביטוח לאומי לפי חוק הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ביחד – "דמי ביטוח".

המעסיק והעובד השכיר - המעסיק מנכה משכר העובד השכיר דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. ניכוי דמי הביטוח הלאומי והבריאות הוא באחריות של המעסיק (למעט חריגים) והסנקציות לאי דיווח ואי תשלום מוטלות עליו.

המעסיק מעביר את דמי הביטוח הלאומי והבריאות שניכה מהעובד ביחד עם חלקו בדמי הביטוח הלאומי לביטוח הלאומי מדי חודש, בעבור העבודה של העובד בחודש הקודם. 

הסנקציות לאי דיווח או אי תשלום מוטלות על המעסיק לפי הצו.

 

Blue Flowers

חוק הביטוח הלאומי

 

מבוטח אחר - עצמאי, בעל הכנסות שאינן מעבודה, מי שאינו עובד כלל (למעט בתנאים מסוימים עקרת בית נשואה) וגם בדרך כלל מי שעובד אצל מעסיק זר, משלמים את דמי הביטוח הלאומי והבריאות בעצמם והאחריות לדיווח ולתשלום מוטלת עליהם.

שכיר יכול להיות גם בעל הכנסות נוספות שבעדם הוא חייב בדמי הביטוח בעצמו.

מי שחייב בדמי הביטוח בעד עצמו ולא דיווח על עיסוקו או שלא שילם את דמי הביטוח – הסנקציות מוטלות עליו.

עצמאי בתנאים מסוימים מבוטח בביטוח הלאומי כעובד שכיר לפי צו סיווג מבוטחים. מדובר באמנים, מורי דרך, מרצים, מדריכים, מרצים ועוד, בתנאים שכלולים בחוק.

 

סנקציות לאי דיווח נכון לביטוח הלאומי או לאי תשלום דמי הביטוח הלאומי והבריאות - הסנקציות יכולות להיות קשות מאד למי שלא מדווח או שלא משלם לפי החוק: קביעות, קנסות, עיקולים, כתבי אישום, שלילת זכויות לגמלאות באופן חלקי או באופן מלא ושלילת זכויות בקופת חולים לשוהים בחו"ל ולמי שאינם תושבי ישראל.

הסנקציות למעסיקים כוללות גם אחריות של נושאי המשרה אצל המעסיק.

 

הכספים שמשלמים לביטוח הלאומי נועדו לשתי מטרות:

  • כספי הביטוח הלאומי נצברים בקרנות בהתאם לענפי הביטוח כמו ענף קצבאות ילדים, ענף קצבאות אזרח ותיק (לשעבר זקנה) ושאירים, ענף נכות כללית, ענף נפגעי עבודה, ענף אבטלה, ענף אימהות ועוד.

     המעסיק והמבוטח משלמים לביטוח הלאומי כדי שבעת הצורך המבוטח יקבל כסף, או שירות, או שיקום, או דמי טיפול רפואי בהתאם לחוק באותו הזמן         (חוק חוקי הביטוח הלאומי מגדירים גמלה כטובת הנאה שהביטוח הלאומי מעניק לפי חוק הביטוח הלאומי, בלי קשר לגיל המבוטח.

     הדגשים:

     עובד שכיר חייב לשמור הוכחות שעבד וקיבל משכורת. הוא מבוטח לכל גמלאות הביטוח הלאומי גם אם המעסיק לא דיווח עליו לביטוח הלאומי.

     כדי שמבוטח שאינו עובד שכיר יקבל את הזכויות שמגיעות לו לפי החוק, עליו לדווח ולשלם לביטוח הלאומי בדיוק לפי החוק:

     גם בעיתוי הנכון וגם בסכום הנכון.

     כדי לקבל גמלה יש לתבוע אותה במועד שקבע החוק.

     הביטוח הלאומי משלם גמלה בכסף בדרך כלל רק שנה אחת אחורה.

     יש חריגים שהם מעל שנה, וחריגים שהמועד להגשת התביעה בגינם הוא פחות משנה.

     כדי לקבל החזר של דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות יש לתבוע את ההחזר בדרך כלל עד 7 שנים אחורה, לפי החוק.

     תביעה באיחור מהביטוח הלאומי עלולה לגרום לשלילת זכויות באופן מלא או באופן חלקי.

  • כספי ביטוח הבריאות מועברים למשרד הבריאות לתשלום בעבור הזכויות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, בין היתר לכסות את השירות בקופת החולים (תשלום ישיר לקופת חולים הוא תשלום רשות).

bottom of page