top of page
Blue Flowers

מיצוי זכויות מירבי לגמלאות הביטוח הלאומי

הזכאות לקבל את הגמלאות במלואן בעת הצורך קשורה בדרך כלל לאופן קביעת המעמד במוסד לביטוח לאומי ולתשלום דמי הביטוח כחוק במועד החוקי למי שחייב לשלם בעד עצמו. אי מילוי התנאים שבחוק עלול לגרום לסנקציות כלכליות כבדות למעסיקים ו/או למבוטחים.

תנאי לקבלת גמלת כסף הוא הגשת התביעה במועד החוקי. תנאי חשוב נוסף לקבלת גמלה במלואה הוא מילוי התביעה באופן המיטבי.

הייעוץ והטיפול כוללים (לעתים בשיתוף פעולה עם עורכי דין):

סיוע במיצוי זכויות מירבי לגמלאות הביטוח הלאומי, לרבות בדיקת הזכאות לגמלה והפחתת הביורוקרטיה בהגשת תביעות לגמלאות ולהפרשי גמלאות ובתיקון טעויות.

  • קצבת אזרח ותיק (זקנה)

  • קצבת שאירים

  • נפגעי עבודה וקצבת תלויים לבני המשפחה

  • גמלאות למתנדבים

  • דמי לידה והורות

  • גמלה לשמירת היריון

  • קצבת נכות כללית

  • תגמולי מילואים

  • דמי אבטלה

  • דמי תאונה.

bottom of page