top of page
Blue Flowers

נושאי משרה

נושא משרה, שעלול לעמוד לדין במקרה של ביצוע עבירה בתאגיד, הוא מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

לפי סעיף 398 לחוק הביטוח הלאומי (סעיף העונשין), אם נעברה עבירה לפי הסעיף בידי חבר בני אדם, יואשם בה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה בו חבר מנהלה, מנהל, שותף (למעט שותף מוגבל), או עובד האחראי למעשה נושא העבירה, אלא אם הוכיח שניים אלה (אין סעיף זה גורע מאחריותו הפלילית של אדם לפי כל חוק אחר):

  1. שהעבירה נעשתה שלא בידיעתו.

  2. שהוא נקט בכל האמצעים הסבירים למנוע את ביצוע העבירה.

 

לפי סעיף זה, מי שלא שילם למוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח בעד עובדו כאמור בחוק הביטוח הלאומי, דינו – מאסר של שנה אחת או קנס לפי חוק העונשין. מי שגרם במרמה או על ידי העלמת עובדה למתן גמלה לפי חוק הביטוח הלאומי, או להגדלתה, דינו מאסר שנה אחת. ומי שלא מילא חובה המוטלת עליו בחוק זה או על פיו (למעט חובת תשלום דמי הביטוח), דינו קנס בשל כל אדם שלגביו נעברה העבירה.

הייעוץ כולל, בין היתר:

  • ייעוץ לנושאי משרה להסדרת הפעולות לפי החוק, כדי למנוע חשיפות לפי דיני הביטוח הלאומי.

  • מתן הגנה לנושאי משרה (בשיתוף פעולה עם עורכי דין).

bottom of page