top of page
Blue Flowers

תושב ישראל המועסק בחו"ל, ניתוק תושבות, תושב חוזר ועולה חדש

ייעוץ וייצוג למעסיקים וליחידים בכל הקשור להתנהלות בינלאומית בביטוח הלאומי ובביטוח הבריאות, במצבי מעבר בין מדינות (Relocation) ובעת הפעלת אמנות בינלאומיות לביטחון סוציאלי. רלוונטי גם לתושב ישראל השוהה תקופות ארוכות בחו"ל.
 

תחומים בטיפול:

 • ייעוץ, טיפול וייצוג בביטוח הלאומי כרואת חשבון והקלה בטיפול בבירוקרטיה.

 • הכנת משכורות בארץ לעובדים ישראליים שמעסיק ישראלי שלח לחו"ל מטעמו, ומניעת כפל דמי ביטוח במדינות אמנה לביטחון סוציאלי.

 • דיווח בארץ על הכנסות מחו"ל (אפשרות להכנת הדוח למס הכנסה).

 • שמירה על התושבות במוסד לביטוח לאומי.

 • ניתוק תושבות בביטוח הלאומי וחזרה לישראל.

 • למעסיק ששולח עובד מטעמו לעבוד בחו"ל - בחינת הדרך המיטבית להעסקת העובד בחו"ל וליווי התהליך.

 • לעובד תושב ישראל שנשלח על ידי מעסיקו לחו"ל - ליווי התהליך לרבות ייעוץ, ייצוג ותיאום עם המעסיק.

 • ייעוץ וטיפול בתושב ישראל שיוצא לעבוד בחו"ל בחברה זרה ומרכז חייו נשאר בישראל - שמירה על הזכויות בארץ בכל הקשור לגמלאות הביטוח הלאומי וזכאות לקופת חולים.

 • ייעוץ וטיפול בתושב ישראל שיוצא לעבוד בחו"ל בחברה זרה ומרכז חייו עבר לחו"ל - ביצוע הפעולות לניתוק התושבות והפסקת תשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות.

 • ייעוץ וטיפול בתושב ישראל שעזב את ישראל, גר בחו"ל ומתכנן לחזור לישראל - ייעוץ לפני החזרה לארץ וליווי תהליך החזרה לארץ עד החזרת התושבות בביטוח הלאומי והחזרת הזכויות לשירותי בריאות.

 • ייעוץ וטיפול באזרח ישראלי שחדל להיות תושב ישראל - הסדרת המעמד בביטוח הלאומי וקבלת החזרים של דמי ביטוח לאומי ו/או דמי ביטוח בריאות, אם ניתן.

 • ייעוץ וטיפול בנושא האמנות הבינלאומיות לביטחון סוציאלי והסדרת גמלאות ודמי ביטוח לאומי בישראל על פי האמנה הרלוונטית.

bottom of page