top of page

התנהלות נכונה של מעסיקים גדולים וקטנים

מעסיקים גדולים, לרבות בנקים, מעסיקים קטנים, משרדי עורכי דין ואחרים, נעזרו בעבר ונעזרים גם כיום בשירותי הייעוץ והייצוג המגוונים, ונהנים משקט נפשי ומביטחון בהתנהלות נכונה על פי חוק הביטוח הלאומי, הלכות של בית הדין הארצי והוראות הביטוח הלאומי.

להלן דוגמאות:

 • גורם מקשר בין המעסיק למוסד לביטוח לאומי.

 • ייצוג החברה בעת ביקורת ניכויים של המוסד לביטוח לאומי.

 • ייעול המערכת בפעולות הקשורות למוסד לביטוח לאומי.

 • בדיקת תיק הניכויים ומערכת השכר לייעול תזרים המזומנים ולדיווח לפי החוק.

 • ייעוץ וליווי במבצעים חד פעמיים הקשורים למוסד לביטוח לאומי, כגון: מבצעי פרישה מוקדמת.

 • מתן הרצאות והכנת השתלמויות בנושאי הביטוח הלאומי בהתאם להזמנת התאגיד, לרבות: הרצאות לחשבים, לגזברים, לחשבי שכר ולמנהלי כוח אדם, הרצאות לפורשים והרצאות ללקוחות של התאגיד.

להלן מתוך מגוון סוגי הייעוץ והטיפול, לרבות אפשרות לייצוג במוסד לביטוח לאומי כרואת חשבון והקלה בביורוקרטיה:

 • לבעלי שליטה העובדים בחברות שבבעלותם ובעת העסקת בני משפחה.

 • בנושאי פריסת שכר ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות על הטבות לעובדים.

 • החזרי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

 • חבות בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות של אופציות לעובדים.

 • חבות בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות של תשלומים בעת ניתוק יחסי העבודה ולאחר ניתוק יחסי העבודה.

 • מיצוי זכויות מירבי למעסיק ולעובד בנושאי הגמלאות לפי חוק הביטוח הלאומי.

 • סיוע בנושאים הקשורים ליחסי עובד ומעסיק בהיבט הביטוח הלאומי.

 • דיווח על פי "צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים" למשלמים לאמנים, למדריכים, למרצים, למורי דרך ולאחרים הכלולים בצו סיווג מבוטחים.

 • מלווה תהליכי מיזוגים ורכישת חברות ב"ניקוי שולחן" בסוגיות הקשורות לביטוח לאומי, בהעברה מסודרת של המידע ובבדיקת נאותות של ההיבטים הנוגעים לביטוח לאומי ברכישה.

bottom of page