top of page

מעסיקים בכל הגדלים, נהנים מהייעוץ והייצוג המגוונים, משקט נפשי ומביטחון בהתנהלות נכונה ולפי חוקי הביטוח הלאומי, הלכות של בית הדין הארצי והוראות הביטוח הלאומי.

להמשך קריאה אודות התנהלות נכונה

עובדים ואנשי מקצוע מקבלים אופציות כתמורה לעבודתם וכפופים לחוק הביטוח הלאומי.

בהקשר למימוש האופציות ניתן ייעוץ וייצוג כדלקמן:

להמשך קריאה אודות מתן אופציות לעובדים

לפי סעיף 398 לחוק הביטוח הלאומי (סעיף העונשין), אם נעברה עבירה לפי הסעיף בידי חבר בני אדם, יואשם בה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה בו חבר מנהלה, מנהל, שותף (למעט שותף מוגבל), או עובד האחראי למעשה נושא העבירה, אלא אם הוכיח שניים אלה (אין סעיף זה גורע מאחריותו הפלילית של אדם לפי כל חוק אחר)

נושא משרה, שעלול לעמוד לדין במקרה של ביצוע עבירה בתאגיד, הוא מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

להמשך קריאה אודות נושאי משרה ובעלי שליטה

הדיווח על עובדים זרים שעובדים בישראל הוא מורכב, ולכן מומלץ להכיר היטב את חוקי הביטוח הלאומי, את פסקי הדין ואת ההוראות שפרסם הביטוח הלאומי.

להמשך קריאה אודות העסק עובדים זרים

Blue Flowers

העסקת עובדים

bottom of page